Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายดิลก วงษ์ตา
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายนรินทร์ บุดดาจันทร์
รองประธานสภา อบต.แสนพัน
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
รองประธานสภา
Responsive image
นายสัญญา ธนแสงสว่าง
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายวิจิตรา ดีมิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่1
Responsive image
นางหนูไอ่ สายบูรณ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายธงชัย ประทุมมัง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นางสุภาพิศ มาตย์คม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเวชสุวรรณ แก้วบัวระภา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายดุสิต บัญเยือง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
น.ส. จินตนาพร ต้นสวรรค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวิลัยลักษ์ จันทร์ไตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นางปราณี มณีรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายรัตน์ สุรินทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายป้อม สารธิยากุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางมารศรี บุญศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
นายอภิชัย ไชยมาตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th