Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
 
  
                                  
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เรื่อง   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี256๔
...............................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงาน หรือ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่  1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายเวลาเป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 256๔ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ อัตราภาษีที่จัดเก็บ
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔
 
  
                                                                  
                                                                  
 
                                              ลงชื่อ.   ..........................................................
                                                             ( นายสมศักดิ์          อุพร )
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
 
  
                                  
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เรื่อง   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี256๔
...............................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงาน หรือ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่  1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายเวลาเป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 256๔ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ อัตราภาษีที่จัดเก็บ
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔
 
  
                                                                  
                                                                  
 
                                              ลงชื่อ.   ..........................................................
                                                             ( นายสมศักดิ์          อุพร )
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน 
  
                                  
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เรื่อง   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี256๔
...............................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงาน หรือ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่  1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขยายเวลาเป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 256๔ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ อัตราภาษีที่จัดเก็บ
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔
 
  
                                                                  
                                                                  
 
                                              ลงชื่อ.   ..........................................................
                                                             ( นายสมศักดิ์          อุพร )
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564