Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
     ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน  ตามกรอบนโยบายและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนตลอดจนการพัฒนาทุกด้าน จำเป็นต้องบูรณาการนโยบายการบริหารให้สอดคล้อง
     ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
     ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
     ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
     ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีความรู้ด้านสุขศึกษา
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
     ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น
     มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
     การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th