Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 782 ครัวเรือน
     ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว จำนวน ...... ครัวเรือน
     ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ จำนวน ....... ครัวเรือน


การประกอบอาชีพหลักของประชากรตำบลแสนพันได้แก่
      การทำนา     
     ปลูกหอม กระเทียม ปลูกยาสูบ และพืชผักสวนครัว
     สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย หมู เป็ด และไก่


กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
     ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง ไม่ต้องเช่า มากกว่า - ครัวเรือน
     ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง และต้องเช่าเพิ่ม มากกว่า - ครัวเรือน
     ครัวเรือนไม่มีที่ดินทำกินของตนเองต้องเช่าทั้งหมด  มากกว่า - ครัวเรือน


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
     ธนาคาร - แห่ง
     โรงแรม - แห่ง
     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง
     โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th