Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ... (23 พ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตา... (23 พ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำ... (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
ร่างรายละเอียดงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน (18 ก.ย. 2563)
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนพัน งานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5- หมู่ 8 แยกออกเป็น 4... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างปรัปปรุงสถานีสุบน้้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ถึง หมู่ 8 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้่าง (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดจ้างเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกงานจัดซื้อโครงการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 (10 มิ.ย. 2563)
(09 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)  
รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน (18 ก.ย. 2563)  
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน คสล. หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างปรัปปรุงสถานีสุบน้้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สัญจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดจ้างเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้่าง (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ถึง หมู่ 8 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แสนพัน (14 พ.ค. 2563)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (07 พ.ค. 2563)
ประกาศ e-bidding งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน. งบอุดหนุนเฉพาะปี 63 (28 ก.พ. 2563)
ประกาศ e-bidding งานก่อสร้างถนน คสล. งบอุดหนุนเฉพาะปี 63 (28 ก.พ. 2563)
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน หมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (31 ม.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนพัน (31 ม.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th