Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)  
ร่างรายละเอียดงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)  
รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน (18 ก.ย. 2563)  
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนพัน งานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5- หมู่ 8 แยกออกเป็น 4... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างปรัปปรุงสถานีสุบน้้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ถึง หมู่ 8 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้่าง (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดจ้างเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกงานจัดซื้อโครงการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 (10 มิ.ย. 2563)
(09 มิ.ย. 2563)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี... (09 มิ.ย. 2563)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน... (29 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)  
รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน (18 ก.ย. 2563)  
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน คสล. หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างปรัปปรุงสถานีสุบน้้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สัญจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดจ้างเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้่าง (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ถึง หมู่ 8 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แสนพัน (14 พ.ค. 2563)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (07 พ.ค. 2563)
ประกาศ e-bidding งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน. งบอุดหนุนเฉพาะปี 63 (28 ก.พ. 2563)
ประกาศ e-bidding งานก่อสร้างถนน คสล. งบอุดหนุนเฉพาะปี 63 (28 ก.พ. 2563)
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน หมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (31 ม.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนพัน (31 ม.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th